Imieniny: Edwarda, Narcyza i Zbysława

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Kanalizacja sanitarna

Zgłoś się po dotację do przyłącza kanalizacyjnego – rozpoczęto nabór

W Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza rozpoczął się nabór wniosków osób chętnych do otrzymania w 2017 roku dotacji do budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Dotacja wyniesie maksymalnie 3.000 zł na budynek, ale nie więcej niż 50% kosztów inwestycji.

Nabór wniosków osób chętnych do zakwalifikowania w projekcie będzie trwał do 30 czerwca 2017 roku.

Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji można pobrać w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza lub pobrać poniżej.

WZÓR WNIOSKU

ZASADY UDZIELENIA DOTACJI

Należy mieć na uwadze, że do wniosku o uzyskanie dotacji należy dołączyć m.in.

- dokumentację projektową przyłącza,

- przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim

- zgłoszenie robót budowlanych,

- posiadać uregulowaną sytuację prawną własności nieruchomości i zgodę współwłaścicieli.

W przypadku pytań lub problemów ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji w ww. zakresie prosimy o kontakt z Referatem Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza Plac Wojewódzki 1, Sieradz, II piętro, pokój 41, tel. 43/826-61-41.

Prowadzony nabór realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego realizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

Treść programów dostępna jest na stronie WFOŚiGW: http://www.wfosigw.lodz.pl/jednostki_samorzadu_terytorialne…


Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 6, 7, 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej Prezydent Miasta Sieradza wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1619 z późniejszymi zmianami). Właściciele posesji obowiązani są wykonać przyłącze kanalizacyjne do tej sieci, chyba że wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, zanim powstała możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu (Biuro Obsługi Klienta MPWiK tel. 43/82-86-200, 43/82-86-262, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz) prowadzi w tej chwili akcję kompleksowego zaprojektowania brakujących przyłączy oraz uruchomiło program budowy przyłączy z rozłożeniem kosztów wykonania na raty.

Procedura przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej