Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Miejska Strefa Gospodarcza – ELEWATOR - z dostępem do drogi ekspresowej S8

S8

MSG ELEWATOR

Osoba do kontaktu:
Rafał Wojtczak
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl
tel. +48 43 826-61-11
fax +48 43 822-30-05
www.sieradz.eu

Opis oferty nieruchomości

Powierzchnia: 25 ha - z czego ponad 8 ha stanowi własność Miasta Sieradz
Przeznaczenie: produkcyjno-składowo-magazynowa
Charakter działki: niezabudowana
Właściciel: Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Uzbrojenie: działka w części uzbrojona, posiada dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy

Charakterystyka terenu
Teren o powierzchni łącznej ok. 25 ha przeznaczony w całości do zainwestowania, dostępny z drogi krajowej nr DK83 (dawna DK12 i DK14) poprzez ul. Sosnową w kierunku na Łódź, Warszawę, Wrocław, Poznań. W odległości 1,3 km znajduje się Węzeł Sieradz-Wschód, który łączy się bezpośrednio z drogą ekspresową S-8. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: od północy droga gminna  (projektowana) oraz linia kolejowa wschód-zachód wraz z bocznicą o znaczeniu krajowym, łącząca Warszawę i aglomerację łódzką z Wielkopolską i Dolnym Śląskiem, od południa droga krajowa DK83 (ul. Sienkiewicza), od wschodu Centrum Logistyczne "Sieradz" Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Sosnowa (droga powiatowa), od zachodu miejskie grunty inwestycyjne (ok. 8 ha) i prywatne grunty rolne. 

Obsługa komunikacyjna, wyposażenie w infrastrukturę techniczną
Dojazd do terenu z drogi krajowej nr DK83 - poprzez ul. Sosnową i północną część terenu planowaną drogą gminną.
Dla obszaru objętego planem ustala się następujące warunki obsługi zabudowy w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę:
a) w oparciu o istniejący wodociąg o średnicy 160 mm w ulicy Sienkiewicza i Sosnowej (skrzyżowanie);
b) w przypadku realizacji inwestycji wodochłonnych należy zwiększyć średnice magistralnych wodociągów do średnicy co najmniej 300 mm i dostosować średnice pozostałych istniejących i projektowanych sieci do wymagań technicznych;
c) dla inwestycji wodochłonnych dopuszcza się, poza zaopatrzeniem z miejskiej sieci wodociągowej, zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni;

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) w oparciu o istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej 200 mm w ulicy Sienkiewicza i Sosnowej (skrzyżowanie);
b) w celu podłączenia się do kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza należy przewidzieć ewentualną konieczność wybudowania przepompowni ścieków i przeprojektowania sieci celem dostosowania do ilości odprowadzanych ścieków;
c) w przypadku konieczności odprowadzania zwiększonej ilości ścieków należy wybudować przepompownie w celu dostosowania do odbioru większej ilości ścieków;

3. Odprowadzanie wody deszczowej:
a) nakazuje się kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych;
b) odprowadzanie wód do rowów, ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów odrębnych;
c) dla terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P i 1PU/UC ustala się dodatkowo zagospodarowanie wody w obrębie terenu z możliwością odprowadzenia do gruntu poprzez system studni chłonnych lub retencjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
d) odprowadzenie wód deszczowych, zwłaszcza z terenów o zabudowie produkcyjnej;
i produkcyjno-usługowej, do odbiorników z części utwardzonych, z obowiązkiem zamontowania urządzeń podczyszczających tzw. separatorów;

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną w uzgodnieniu i na warunkach właściwego operatora systemu energetycznego:
a) w oparciu o projektowane w obszarze planu stacje transformatorowe 15/0,4 kV;
z możliwością modernizacji, rozbudowy oraz przebudowy obiektu;
b) w oparciu o istniejącą i projektowaną napowietrzną lub kablową sieć niskiego i średniego napięcia z możliwością jej przebudowy i zmiany trasy;
c) dopuszcza się realizację indywidualnych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenach oznaczonych symbolami 1P i 1PU/UC, na których dopuszcza się wydzielenie działek o wymiarach 6m x 5m z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej;

5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci gazowej lub alternatywnie z indywidualnych źródeł ciepła, pod warunkiem zastosowania instalacji i urządzeń grzewczych ekologicznie czystych, których eksploatacja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska.

6. Zaopatrzenie w gaz przewodowy na warunkach określonych przez zarządcę: po wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia.

7. Zaopatrzenie w łącze telefoniczne odbywać się będzie wg ustaleń z gestorami sieci.

8. Odpady: gromadzenie odpadów na działkach w indywidualnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów i opróżnianie ich w ramach miejskiego systemu utrzymania czystości, przy zachowaniu przepisów odrębnych.

Stan prawny
Teren o powierzchni ok. 8 ha stanowi własność Miasta Sieradza, pozostała część stanowi własność prywatną z możliwością zakupu.

Przeznaczenie terenu w opracowaniach planistycznych
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej i usługowej wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami (np. administracyjnymi, socjalnymi, technicznymi itp.) oraz możliwością realizacji obiektów handlowych powyżej 2000 m2.

Preferowane inwestycje:
Przetwórstwo przemysłowe, Logistyka  

Załączniki do oferty