Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ochrona środowiska

  W dziale mają Państwo możliwość zapoznania się z tematyką związaną z gospodarką odpadami, wodno-ściekową na terenie Sieradza, realizowanymi zadaniami w zakresie edukacji ekologicznej, Festiwalem Recyklingu oraz innymi prowadzonymi akcjami. Zamieszczone zostały również obowiązujące miejscowe akta prawne w zakresie ochrony środowiska, wykazy firm posiadających pozwolenie na nieczystości ciekłych oraz wykazy punktów zbierających zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

    W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, pokój 39, 40, 41 (II piętro). Tel. 43 826 61 39-41.


Zapraszamy również na profil "Sieradz bierze oddech" utworzony na portalu społecznościowym Facebook 

Głównym celem projektu „Sieradz bierze oddech” jest przybliżenie wiedzy mieszkańcom o stanie jakości powietrza na terenie miasta Sieradza, wskazanie niezbędnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz życia mieszkańców, zwiększenia świadomości i zachęcenia do właściwych działań we własnym zakresie. "Sieradz bierze oddech" posłuży również jako miejsce do prezentowania spraw związanych z ogólną tematyką ochrony środowiska na terenie miasta Sieradza, w tym z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, realizowanymi zadaniami w zakresie edukacji ekologicznej, Festiwalem Recyklingu oraz innymi prowadzonymi akcjami.


Chcesz obniżyć rachunki za prąd i ciepłą wodę? Dołącz do projektu OZE.

OZE czyli Odnawialne Źródła Energii to kolejna inwestycja proekologiczna realizowana w mieście z udziałem środków zewnętrznych. Urząd Miasta Sieradza jest w trakcie przyjmowania deklaracji od właścicieli prywatnych posesji z terenu miasta, zainteresowanych instalacją solarów bądź ogniw fotowoltaicznych. Na montaż instalacji będzie można otrzymać dofinansowanie do 85% (minus podatek VAT).

Deklaracje można składać w Urzędzie Miasta do 20 października 2017r. Formularz dostępny jest  do pobrania poniżej, jak również w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Sieradza – pok. Nr 39.

Po złożeniu deklaracji przystąpienia do Projektu i podpisaniu umów, do domów zainteresowanych  udadzą się inspektorzy, którzy będą analizować rachunki, architekturę budynku, wyposażenie kotłowni. Skonfrontują także oczekiwania mieszkańców z możliwościami technicznymi domu i nieruchomości. Z każdej pojedynczej inspekcji powstanie raport, którego kopię otrzyma zainteresowany mieszkaniec.

Partnerem projektu jest  firma doradcza DOEKO GROUP Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za  przygotowanie dokumentacji do wniosku oraz przeprowadzenie inspekcji technicznej budynków.

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania deklaracji udziału w Projekcie.

Więcej informacji pod nr telefonu: 42 826 61 39, 43 826 61 41 Referat Ekologii i Ochrony Środowiska UM Sieradz bądź pod nr tel. 579 075 113.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji wyświetlaną i omawianą podczas spotkań: Prezentacja - Odnawialne Źrodła Energii

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ustanowienia regulaminu uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza".

WZÓR DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY TECHNICZNEJ PRZEZ FIRMĘ DOEKO GROUP

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Sieradza w terminie od dnia 08.09.2017 roku do dnia 29.09.2017 roku, w godzinach pracy Urzędu.


I N F O R M A C J A

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXI/200/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz, informujemy, iż na terenie Gminy Miasto Sieradz zobowiązuję się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji miejsc i pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny. Deratyzację o której mowa powyżej należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do 15 maja oraz od 1 do 15 października.