Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Patronaty Prezydenta Sieradza

Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy dostarczyć osobiście do:

    Referatu Promocji Urzędu Miasta Sieradz
    plac Wojewódzki 1, pok. nr 10 (I piętro)

lub przesłać na adres e-mail promocja@umsieradz.pl (w tytule wiadomości prosimy o wpisanie formuły "Wniosek o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Sieradz

Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.
Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezydenta, jak również wsparcia finansowego, bądź organizacyjnego.
W przypadku organizacji imprez charytatywnych podczas których przeprowadzane są zbiórki publiczne organizator zobowiązany jest do zgłoszenia zbiórki w portalu zbiórek publicznych Zbiórki.gov.pl. Dokonanie zgłoszenia spoczywa na organizatorze i jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o patronat honorowy.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.

Decyzja o odmowie udzielenia patronatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Sieradz może unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.
Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania patronatu.

Wniosek o przyznanie patronatu Prezydenta