Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Placówki wsparcia dziennego

Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Sieradza

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

II. Placówkę wsparcia dziennego może prowadzić:

 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • podmiot, który uzyskał zezwolenie Prezydenta Miasta Sieradza,

Do podmiotów, o których mowa w pkt. 2 (w odniesieniu do art. 190 ustawy) zalicza się:

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

III. Formy placówki wsparcia dziennego (art. 24 ustawy):

1. opiekuńcza, w tym koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze (placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizowanie czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań),

2. specjalistyczna (placówka organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne oraz realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię),

3. praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę (realizacja działań animacyjnych i socjoterapeutycznych),

4. połączona forma określona w pkt. 1-3.

IV. Kadra placówek wsparcia dziennego Kadrę placówek wsparcia dziennego mogą stanowić osoby o następujących kwalifikacjach:

1. kierownik

 • wykształcenie wyższe (pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja) lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy go to dotyczy),
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;

2. wychowawca

 • wykształcenie wyższe (pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja) lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • wykształcenie co najmniej średnie i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy z rodziną lub dziećmi,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy go to dotyczy),
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;

3. pedagog

 • magister pedagogiki lub pedagogiki specjalnej,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy go to dotyczy),
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;

4. psycholog

 • prawo wykonywania zawodu psychologa,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy go to dotyczy),
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;

5. prowadzący terapię

 • udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy go to dotyczy),
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;

6. opiekun dziecięcy

 • zawód opiekuna dziecięcego, pielęgniarka, studia pedagogiczne,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy go to dotyczy),
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;

7. osoby zatrudnione niebędące żadną z w/w osób oraz wolontariusze

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V. Wymagane dokumenty na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

1. Wypełniony wniosek

2. Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie, której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
 • odpis z właściwego rejestru,
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
 • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki,
 • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych,
 • dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionej w placówce: wychowawców, pedagoga, psychologa),
 • oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, niekaralności (w związku z art. 25, 26, 27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotyczy pracowników placówki).

Uwaga:

1. Placówki wsparcia dziennego prowadzące żywienie muszą uzyskać pozytywną opinię właściwego inspektora sanitarnego w zakresie żywienia dzieci.

2. Pkt. 1 i 4 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

VI. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

VII. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Sieradza

VIII. Opłata skarbowa:

Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty

IX. Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie ustawowym, tj. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

2. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej.

3. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.

X. Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

XI. Prezydent odmawia wydania zezwolenia, w przypadku, gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie,
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

XII. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

 • przestał spełniać warunki określone w ustawie,
 • nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Sieradza, w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o których mowa art. 19 ustawy,

Prezydent Miasta Sieradza wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Prezydent Miasta Sieradza cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w drodze decyzji administracyjnej.

XIII. Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Załączniki: