Imieniny: Delfiny, Marii i Wirginiusza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Pracuj u siebie!

AKTUALNOŚCI

30.11.2016

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym, który zbadania predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkania odbywać się będą w Biurze Projektu – ul. Kościuszki 5 w Sieradzu, pokój nr 22  (w soboty oraz w dni powszednie po godzinie 15.30 – wejście od strony parkingu od ul. Ogrodowej).

Spotkania z doradcą zawodowym – terminy.

24.11.2016
Informujemy, iż po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych, do kolejnego etapu zakwalifikowało się 46 osób, w tym 21 kobiet.

Lista formularzy zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.
Lista formularzy niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.

Osoby, które nie znają numeru swojego formularza prosimy o kontakt z Biurem projektu (poniedziałek godz. 9.00 – 17.00, środa - piątek, godz. 11.30 – 15.30, tel. 43 826 61 99).
Kolejnym etapem naboru będzie rozmowa z doradcą zawodowym, który zbadania predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. O terminie rozmowy poinformujemy drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy lub  pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Zgodnie z  Regulaminem rekrutacji, od negatywnej oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych przysługuje odwołanie, które należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w Biurze projektu, w terminie nie przekraczającym 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wynikach oceny. Przy rozpatrywaniu zasadności odwołania nie będą brane pod uwagę dodatkowe informacje udzielone przez kandydata/kę, których kandydat/ka nie zawarł/a w formularzu, a jedynie ewentualne niezgodności oceny ze zgłoszeniem. Poniżej do pobrania wzór odwołania.

Wzór odwołania od negatywnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.

24.10.2016

Informujemy, iż do dnia 21 października 2016 roku przyjęliśmy 55 formularzy zgłoszeniowych, przy czym 1 został wycofany przez kadydata/kę. Obecnie trwa weryfikacja formalna dokumentów. Część z nich wymagać będzie uzupełnienia. Aby usprawnić ten proces prosimy o odbieranie e-maili podanych przez Państwa w formularzu rekrutacyjnym. 

17.10.2016

Na podstawie punktu III.9 Regulaminu rekrutacji informujemy, iż przedłużamy termin naboru zgłoszeń do projektu do dnia 21 października 2016 roku.

05.10.2016

Na podstawie punktu III.9 Regulaminu rekrutacji informujemy, iż przedłużamy termin naboru zgłoszeń do projektu do dnia 14 października 2016 roku.

05.10.2016

Informujemy, iż w projekcie mogą brać udział osoby zamieszkałe na terenie powiatu sieradzkiego, tzn. osoby przebywające na tym terenie z zamiarem stałego pobytu. Nie jest wymagane, aby założona w ramach projektu działalność gospodarcza prowadzona była również na terenie powiatu sieradzkiego, jednak musi być ona prowadzona w obrębie województwa łódzkiego.

26.09.2016
Informujemy, iż osoby pozostające bez pracy, będące jednocześnie emerytami (w tym osoby pozostające na zasiłkach przedemerytalnych), mogą być uczestnikami projektu – pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów, tzn: ukończony 30 rok życia, zamieszkałe na terenie powiatu sieradzkiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i jednocześnie spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)    ukończone 50 lat,
b)    długotrwale bezrobotne,
c)    kobiety,
d)    osoby z niepełnosprawnościami,
e)    osoby o niskich kwalifikacjach.

15.09.2016
Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące osób, które mogą przystąpić do projektu.

1.    Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, ale jej nie wyrejestrowała funkcjonuje jako podmiot gospodarczy. W związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo i nie może być uczestnikiem projektu.
2.    Osoby z niepełnosprawnościami pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające jednocześnie wymagane kryterium wiekowe (osoba po 29 roku życia) mogą być uczestnikami projektów. Nie ma znaczenia fakt pobierania renty inwalidzkiej. Przepisy prawa nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami z możliwości zatrudnienia czy podejmowania własnej działalności gospodarczej, nawet osób z orzeczoną niezdolnością do pracy. Istotne jest natomiast, żeby planowane podjęcie zatrudnienia czy działalności gospodarczej było adekwatne do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej.
3.    Uczestnikiem projektu nie może być osoba będąca rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (zgodnie z art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników). Ubezpieczenie w KRUS rolnika posiadającego gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych lub domownika takiego rolnika, jednocześnie zarejestrowanego jako osoba bezrobotna w PUP, wyłącza możliwość udziału w projekcie.

13.09.2016
Informujemy, iż w dniach od 12 do 30 września prowadzona będzie rekrutacja do projektu „Pracuj u siebie”.  W ramach projektu oferujemy wsparcie szkoleniowo - doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia własnego biznesu, pomoc w przygotowaniu biznes planu, dotacje na założenie własnej firmy w wysokości do 22.000 zł, wsparcie finansowe na pokrycie bieżących opłat związanych  z prowadzeniem działalności  w wysokości do 1.500 zł. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkujące na terenie powiatu sieradzkiego, nie prowadzące w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej. Szczegóły w zakładce „Rekrutacja”.

22.08.2016
Rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu „Pracuj u siebie!”. Wesprzemy 30 bezrobotnych mieszkańców powiatu sieradzkiego w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Wkrótce zostanie uruchomiona rekrutacja do projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 43 826 61 99 lub mailowo: pracuj@umsieradz.pl.

Ankieta

Sylwester pod chmurką z DJ'em?