Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Rada Miejska

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Przysięga radnego (ustawa o samorządzie gminnym, art. 23a, ust.1)

     Zgodnie z art. 15 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do jej wyłącznej kompetencji należą przede wszystkim: uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy oraz sekretarza gminy - na wniosek prezydenta. Kolejną bardzo istotną prerogatywą, którą dysponuje rada jest uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
    Poza tworzeniem prawa miejscowego (uchwał) rada miejska, za pośrednictwem komisji rewizyjnej, sprawuje również funkcję kontrolną w stosunku do działalności prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
     Dla usprawnienia pracy rady powoływane są komisje. W sieradzkiej radzie miejskiej działa 5 komisji: budżetowa, rozwoju, rewizyjna, społeczna oraz oświaty, kultury i sportu.
     Więcej informacji na temat pracy radnych, podejmowanych przez nich uchwał oraz planów na 2009 rok znajdą Państwa w niniejszym dziale. Zapraszamy.

Prezydium Rady Miejskiej w Sieradzu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu - Mirosław Antoni Owczarek
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu - Urszula Rozmarynowska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu - Beata Jacyszyn
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu - Tomasz Olejnik

Radni - skład Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018

 1. Armanowski Paweł
 2. Chlebicz Krzysztof
 3. Czapnik Andrzej
 4. Czernow Aleksander
 5. Góra Mariusz
 6. Góraj Arkadiusz Piotr
 7. Jacyszyn Beata Teresa
 8. Kaczmarek Stanisław Kazimierz
 9. Kamola Marzanna
 10. Krawczyk Andrzej
 11. Męcfal Karol Józef
 12. Miśkiewicz Zbigniew Stanisław
 13. Olejnik Tomasz
 14. Owczarek Mirosław Antoni
 15. Owczarek Mirosław
 16. Perka Ryszard Jakub
 17. Pietrus Jolanta
 18. Rozmarynowska Urszula
 19. Siercha Iwona Zofia
 20. Słupińska Magdalena Sylwia
 21. Żywica Elżbieta Małgorzata

Uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sieradza.