Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Rekrutacja

PRACUJ U SIEBIE!

REKRUTACJA

Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba bezrobotna, poszukująca pracy lub bierna zawodowo, która ukończyła 30 lat. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terenie powiatu sieradzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i spełnia przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)    mająca ukończone 50 lat,
b)    będąca osobą długotrwale bezrobotną,
c)    będąca kobietą,
d)    będąca osobą z niepełnosprawnościami,
e)    będąca osobą o niskich kwalifikacjach,

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która:
a)    posiadała aktywny wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
b)    jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
c)    zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
d)    korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
e)    otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
f)    ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g)    posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,
h)    była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
i)    jest rolnikiem lub domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j)    jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Realizatora lub jego wykonawcy,
k)    pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia), związku przysposobienia, opieki, kurateli lub we wspólnym pożyciu, z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów.
Priorytetowo podczas rekrutacji będą traktowane kobiety oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze projektu lub przesłać na adres Biura projektu w terminie od 12 do 30 września 2016 roku (w godzinach pracy Biura). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 4 - Opinia doradcy zawodowego
Załącznik nr 5 – Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej