Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Szamba

Urząd Miasta Sieradza zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1-2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Właściciele nieruchomości,  do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz opróżnianie ich przez firmy asenizacyjne, posiadające zezwolenie.

Właściciele nieruchomości przy wykonaniu ww. obowiązku zobowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi za ostatnie 12 miesięcy. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz normatywne ilości nieczystości płynnych ustala się na podstawie zużycia wody określonego na podstawie wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku, jako równe przeciętnym normom zużycia wody określonym w przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie zużycia wody.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Sieradz

Wykaz firm, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasto Sieradz

Informacje dla firm asenizacyjnych:

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy miasto Sieradz

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych