Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Szkolenia 2006

„PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACUJĄCYCH OSÓB DOROSŁYCH W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI PROCEDUR ADMINISTRACYJNO – PUBLICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMACYJNYCH”Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

REALIZATOR: GMINA MIASTO SIERADZ 

     Celem projektu było podwyższenie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych oraz dostosowanie ich wiedzy i umiejętności do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 160 pracujących osób dorosłych z zakresu Prawa zamówień publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego.

     Każdemu uczestnikowi zapewniono 28 h bezpłatnych szkoleń z wybranego zakresu, profesjonalne usługi doradcze, materiały szkoleniowe, podręczniki oraz certyfikat ukończenia kursu potwierdzający zdobytą wiedzę. Zajęcia odbywał się w okresie sierpień – listopad 2006 roku.

     W wyniku realizacji programu szkoleniowo – doradczego uczestnicy zajęć:

  • nabyli umiejętność przeprowadzenia zamówienia publicznego od momentu ogłoszenia postępowania do podpisania umowy,
  • usystematyzowali swoją wiedzę w zakresie skompletowania dokumentów niezbędnych w danym zamówieniu w zależności od wartości zamówienia i prowadzonego trybu postępowania, także w świetle wymagań organów kontrolnych
  • poznali swoje uprawnienia i obowiązki przy udzielaniu zamówienia oraz w trakcie kontaktów z Wykonawcami,
  • zapoznali się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi stron i trybu postępowania administracyjnego, wymogów formalnych decyzji, terminów, odwołań i skarg,
  • nabyli wiedzę dotyczącą prowadzenia korespondencji elektronicznej z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego,
  • uzyskali możliwość skonsultowania konkretnych problemów,
  • nabyli umiejętności zwiększające szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Program szkoleń z zamówień publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego.

Ramowy program szkoleń:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

1)      Geneza ustawy Prawo zamówień publicznych
2)      Ogólna charakterystyka ustawy Prawo zamówień publicznych
3)      Tryby udzielania zamówień publicznych
4)      Zamówienia sektorowe
5)      Praktyczna realizacja Prawa zamówień publicznych
         a) Przygotowanie zamówienia publicznego przez Zamawiającego:
         b) Wszczęcie postępowania
         c) Przygotowanie się do udziału w postępowaniu przez wykonawcę:
         d) Badanie i ocena ofert:
         e) Unieważnienie postępowania – przesłanki
         f) Jawność dokumentacji
6)      Umowa w sprawie zamówienia publicznego
7)      Środki ochrony prawnej
8)      Wspólny Słownik Zamówień
9)      Elektroniczna forma zamówień publicznych

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

1)      Kodeks Postępowania Administracyjnego - wprowadzenie
2)      Postępowanie administracyjne
3)      Przepisy ogólne w sprawach ubezpieczeń społecznych
4)      Udział prokuratora
5)      Wydawanie zaświadczeń
6)      Skargi i wnioski
7)      Opłaty i koszty postępowania
8)      Odbieranie i wnoszenie pism w postaci elektronicznej, wykorzystanie podpisu elektronicznego

Szkolenia 2006

Szkolenia 2006