Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Urząd Miasta

Urząd Miasta Sieradza funkcjonuje w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, Statut Miasta Sieradza oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu, nadany przez prezydenta w drodze zarządzenia. Głównym celem działania urzędu jest wykonywanie powierzonych prezydentowi i radzie miejskiej zadań, w szczególności zaś: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań oraz rozpatrywanie skarg i wniosków. Kierownikiem urzędu, a co za tym idzie zwierzchnikiem służbowym jego pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest prezydent. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy swemu zastępcy lub sekretarzowi. Siedzibą urzędu jest miasto Sieradz.