Widok kalendarza

p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

1291 r.

Pierwsza wzmianka o szkole w Sieradzu.

Urząd Miasta

Urząd Miasta Sieradza funkcjonuje w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, Statut Miasta Sieradza oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu, nadany przez prezydenta w drodze zarządzenia. Głównym celem działania urzędu jest wykonywanie powierzonych prezydentowi i radzie miejskiej zadań, w szczególności zaś: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań oraz rozpatrywanie skarg i wniosków. Kierownikiem urzędu, a co za tym idzie zwierzchnikiem służbowym jego pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest prezydent. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy swemu zastępcy lub sekretarzowi. Siedzibą urzędu jest miasto Sieradz.