Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

„Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu

„Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu”

Cel projektu:
Główny cel projektu to ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego parku Mickiewicza oraz promowanie form ochrony przyrody.
Cel główny projektu zostanie zrealizowany dzięki celom szczegółowym, zdefiniowanym jako:
- ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku w parku Mickiewicza,
- ochrona siedlisk i gatunków, występujących na obszarze, poprzez zabezpieczenie miejsc cennych przyrodniczo,
- podniesienie standardów wyposażenia technicznego parku.

Zakres:
- Wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych;
- Urządzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej (w ramach ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej zostanie wyznaczonych 10 stanowisk, z których każde zostanie dodatkowo obudowane elementami małej architektury);
- Rewitalizacja 2 zbiorników wodnych (oczyszczenie dna zbiornika oraz usunięcie nadmiaru kłączy pałki wodnej, odtworzenie lustra wody, nasadzenie nowych gatunków roślin wodnych);
- Przebudowa drzewostanu o charakterze leśnym (poprzez cięcia pielęgnacyjne);
- Pielęgnacja i uzupełnienie nasadzeń;
- Czynna ochrona gatunkowa roślin i zwierząt  (m.in. rozwieszenie budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków, budowa budek dla nietoperzy);
- Wykonanie miejsc parkingowych na skraju parku (powierzchnia parkingu wynosić będzie 1 508,7 m2)
- Wykonanie instalacji oświetlenia ścieżek na terenie parku (lampy LED);
- Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku;
- Wykonanie edukacyjnego placu zabaw wraz z ogrodzeniem;
- Odnowienie obelisku Adama Mickiewicza;
- Realizacja elementów małej architektury poza ścieżką przyrodniczo-edukacyjną (ławki, kosze na odpady, stoliki z siedziskami, altany, toalety, psi pakiet);
Dodatkowo w ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne promujące ideę ochrony bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej oraz aktywnej i twórczej edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych.
Projekt realizowany będzie we współpracy z Partnerem – Województwem Łódzkim (zakres obowiązków Partnera: konsultacje merytoryczne działań edukacyjnych i opiniowanie projektów tablic na przystankach ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Parku).

Planowane efekty:
Z realizacji projektu będą korzystać przede wszystkim mieszkańcy Sieradza i regionu sieradzkiego. Zaplanowane prace przewidują wytworzenie infrastruktury atrakcyjnej zarówno dla najmłodszych (np. edukacyjny plac zabaw), jak i dzieci oraz młodzieży szkolnej (np. ścieżka edukacyjna), a także osób dorosłych, w tym aktywnie uprawiających sport (np. ścieżki pieszo-rowerowe). Z efektów przedsięwzięcia skorzystają także turyści odwiedzający Sieradz oraz lokalni przedsiębiorcy.
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:
2.987.853,14 PLN

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie:
2.035.640,82 PLN

Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania V.4.2 „Przeciwdziałanie degradacji środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji:
Październik 2015 – grudzień 2017

Nr umowy o dofinansowanie projektu:
UDA-RPLD.05.04.02-10-0004/16-00

DO POBRANIA:
Harmonogram projektu

Park przed realizacją projektu:

Park w trakcie realizacji projektu:

Park po zakończeniu realizacji projektu