Imieniny: Emila, Laury i Rogera

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Gospodarka wodno-ściekowa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 6, 7 i 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa wyżej Prezydent Miasta Sieradza wydaje decyzje nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późniejszymi zmianami).

W dziale "gospodarka wodno-ściekowa" w poszczególnych zakładkach moga Państwo zapoznać się:

- z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (w tym informacje o dotacjach),

- eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

- gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym.