Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Inne odpady

Przeterminowane leki z gospodarstw domowych będzie można przekazywać do przychodni i aptek lub innych miejsc, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy są na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Wykaz aptek, przychodni i instytucji uczestniczących w akcji zbierania przeterminowanych leków znajduje się poniżej.

Urząd Miasta Sieradza- plac Wojewódzki 1,  
Apteka „Remedium” ul. Łokietka 11E,
Apteka „Eskulap” S.J. ul. Bohaterów Września 61,
Apteka „Pod Aniołem” Al. Pokoju 11,
Apteka „Zielona” ul. Jana Pawła II 12,
Apteka PHARMA SYSTEM Sp. z o.o. ul. POW 80, (Kaufland),
Apteka PZF „Cefram-Łódź” Al. Pokoju 7,
Apteka ul. Krakowskie Przedmieście 10,
Apteka „IZMAR” Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 63A,
Apteka Pharmacy Sp. z o. o., Al. Grunwaldzka 1 (Galeria Sieradzka)
NZOZ „Eskulap” ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2,
NZOZ „Mark-Med.” ul. Paderewskiego 2a.
Apteka "Ziko", ul. Wojska Polskiego 11
Apteka "Gemini", aleja Pokoju 5/7


Odpady medyczne i weterynaryjne, jak np. zużyte igły, strzykawki czy materialy opatrunkowe zanieczyszczone krwią lub płynami ustrojowymi należy przekazywać do zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej, które zobowiązane są do selektywnego ich zbierania i prawidłowego ich zabezpieczania oraz przekazywania do utylizacji na podstawie odrębnych umów.

Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem, cztery razy w roku.

Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zgłoszenie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina Miasto Sieradz zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze, nie częściej niż 2 razy w roku. Pojemnik służący do odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych będzie mógł znajdować się na terenie nieruchomości nie dłużej niż 5 dni roboczych w ramach jednego zgłoszenia.

Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory będzie można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Ponadto zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do placówek oświatowych, placówek handlowych i instytucji publicznych na terenie Związku, z którymi współpracuje jako Operator ZUOK „Orli Staw”.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi, mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych i problemowych będzie świadczył usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności: komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przeterminowane oleje i tłuszcze, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony.
Zbiórka obejmuje niebezpieczne i problemowe odpady pochodzenia komunalnego takie jak:
- zużyte farby, lakiery, środki ochronne do drewna i opakowania po nich,
- zużyte opony,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte świetlówki i inne źródła światła,
- zużyte termometry,
- zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
- akumulatory samochodowe,
- chemikalia i opakowania po środkach ochrony roślin,
- przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich,
- przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich,
- rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
- przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich,
- oleje spożywcze przeterminowane oraz oleje przemysłowe i opakowania po nich.

Wymienione wyżej odpady płynne odbierane będą w czytelnym, fabrycznym opakowaniu. Płyny niewiadomego pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych (nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, handlu, itp.).