Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Lepszy start w przyszłość

„LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ"

     Projekt realizowany w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

     Program „Lepszy start w przyszłość” realizowany był w formie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 wraz z oddziałem przedszkolnym, z terenu Sieradza, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, o szczególnych potrzebach edukacyjnych, z rodzin o niskich dochodach, rodzin zagrożonych tzw. dysfunkcjami (alkoholizm, rozbicie małżeństw itp.), jak również uczniów z trudnościami w nauce i problemami w zachowaniu. W rezultacie z zajęć skorzystało ogółem 86 uczniów, w tym 23 uczniów niepełnosprawnych i 17 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w następujących blokach tematycznych:
1. Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia
2. Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów, w tym zajęcia o charakterze artystycznym i kulturowym
3. Sportowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
4. Dodatkowe zajęcia o charakterze edukacyjno – opiekuńczym dla dzieci w wieku przedszkolnym
5. Zajęcia o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierające rozwój ucznia
6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
7. Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji i telekomunikacji, języków obcych, nauk przyrodniczo – matematycznych).

Projekt był realizowany w okresie 03.11.2008r. - 24.12.2008r.

Całkowita wartość projektu to 10 890 zł, z czego dofinansowanie Kuratorium Oświaty w Łodzi wyniosło 7460zł. Realizator: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu Realizator: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 w Sieradzu.