Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Stacja Przeładunkowa Odpadów

Odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Miasto Sieradz, kierowane są do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w mieście Sieradz, ul. Dzigorzewska 4, będącej integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW", mieszczącego się w miejscowości Orli Staw 2, 62-834 Ceków, który jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych, o której mowa pełni rolę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradz.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej może przekazywać do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych we własnym zakresie w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w  tym szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady biodegradowalne (zielone), popioły paleniskowe.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej może przekazywać do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych we własnym zakresie w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w  tym szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych przy ul. Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu.