Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Zagospodarowanie przestrzenne

Uwarunkowania prawne w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym, określa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). W myśl tej ustawy, opracowaniem planistycznym ustalającym politykę przestrzenną na poziomie gminy jest:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIERADZA

      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym planowany sposób zagospodarowania tereny całego Sieradza. Zawiera informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych, planowanym rozwoju infrastruktury, itp. Studium przyjmowane jest w formie uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu. Nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, a stanowi jedynie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium formułuje się ogólne zasady polityki przestrzennej miasta oraz integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium nie jest prawem, ale zobowiązaniem do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi więc zespół zapisów, ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania, przyjęte jako podstawa do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:
1. Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Sieradza
2. Mapa kierunków polityki przestrzennej Sieradza

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIERADZA

      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest jednym z zagadnień, o których stanowi ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Ma on wiążące i nadrzędne znaczenie dla gospodarki nieruchomościami. Musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sieradza. Plan miejscowy w przeciwieństwie do studium kierunków jest aktem prawa miejscowego.
     Podstawowym celem przystąpienia do opracowania miejscowego planu jest zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego. Pochodnymi, ale równie ważnymi, są przesłanki ekonomiczne i społeczne. Cele ekonomiczne wiążą się z racjonalnym gospodarowaniem, zmierzającym do efektywnego wykorzystania gruntów. Realizacją celów społecznych natomiast osiąga się przez połączenie wszystkich czynników mających wpływ na harmonijny rozwój gospodarczy. Należy podkreślić, iż kształtowanie ładu w przestrzeni przez plan miejscowy jest możliwe dopiero po jego wejściu w życie. Warunkiem tego z kolei, jest – jak w przypadku wszystkich przepisów powszechnie obowiązujących, do których należą plany miejscowe – ich ogłoszenie (po uchwaleniu) w sposób prawem przewidziany. Dopiero po ogłoszeniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, akt ten może kształtować ład przestrzenny na terenie Sieradza objętym planem.
     W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji:

  • ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji celu publicznego
  • o warunkach zabudowy - dla pozostałych inwestycji 

Na terenie Sieradza obowiązuje 21 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują następujące obszary miasta:

1. ul. Uniejowska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Uniejowskiej w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/177/96 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 20.08.1996r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 41, poz. 144 z dnia 21.10.1996r.

2. Osiedle "Wola Dzierlińska"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wola Dzierlińska" w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr XL/265/97 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10.09.1997r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 19, poz. 67 z dnia 07.11.1997r. 

3. ul. Jana Pawła II, ul.1-go Maja i ul. Droga Brzezińska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Pawła II, 1-go Maja i Drogi Brzezińskiej zatwierdzony Uchwałą Nr XL/266/97 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10.09.1997r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 21, poz.71 z dnia 03.12.1997r.   

4. ul. 3-go Maja, ul. Jana Pawła II, ul. Grzesika i Piwnika
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 3-go Maja, Jana Pawła II, Grzesika i Piwnika zatwierdzony Uchwałą Nr XL/267/97 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10.09.1997r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 69 z dnia 12.11.1997r. 

5. ul. Zakładników
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Zakładników zatwierdzony Uchwałą Nr 13/III/98 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19.11.1998r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 33, poz. 201 z dnia 22.12.1998r.   

6. ul. Paszkiewicza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Paszkiewicza w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr 26/V/98 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22.12.1998r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 17, poz. 62 z dnia 05.03.1999r.     

7. ul. Jana Pawła II, ul. 1-go Maja i ul. Droga Brzezińska
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Jana Pawła II, 1-go Maja i Drogi Brzezińskiej w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr 233/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28.12.2000r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 37, poz.379 z dnia 20.03.2001r.      

8. ul. Jana Pawła II
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Jana Pawła II zatwierdzony Uchwałą Nr 402/XLIII/2002 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19.09.2002r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 275, poz. 3378 z dnia 08.11.2002r.     

9. ul. Wojska Polskiego i ul. Zakładników
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Zakładników zatwierdzony Uchwałą Nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19.12.2002r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 25, poz. 277 z dnia 12.02.2003r.    

10. Węzeł strategiczny "Centrum"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru węzła strategicznego "Centrum" w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19.02.2003r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 71, poz. 655 z dnia 28.03.2003r. 

11. Pasmo strategiczne ul. P.O.W.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pasma strategicznego "POW" w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr V/45/2003 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19.02.2003r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 74, poz. 674 z dnia 31.03.2003r.

12. ul. Reymonta i ul. P.O.W.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla „Reymonta" położonego w rejonie ulic: Reymonta i POW w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr V/46/2003 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19.02.2003r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 71, poz. 656 z dnia 28.03.2003r.

13. Węzeł strategiczny "Grunwaldzki"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru węzła strategicznego  "Grunwaldzki" zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/88/2003 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24.04.2003r.opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 166, poz. 1634 z dnia 18.06.2003r.     

14. Starorzecze rzeki Żegliny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starorzecza rzeki Żegliny położonego w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr XV/141/2003 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11.12.2003r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 44, poz. 413 z dnia 27.02.2004r.

15. ul. Wojska Polskiego i Dzigorzewska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Dzigorzewskiej zatwierdzony Uchwałą Nr XV/142/2003 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11.12.2003r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 36, poz. 356 z dnia 17.02.2004r.

16. ul P.O.W., ul. Szlachecka, ul. Wiejska i ul. Dworska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: P.O.W., Szlacheckiej, Wiejskiej i Dworskiej zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/191/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 05.06.2008r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 221, poz. 2026 z dnia 30.06.2008r.

17. Stare Miasto
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla teremu "Starego Miasta" w Sieradzu, obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Sienkiewicza, Kościuszki, Piłsudskiego, Tysiąclecia, Polonej, Podrzecze, Podwale, Rybnej i Żabiej zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/284/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21.05.2009r. opublikowany w Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 173, poz. 1590 z 23.06.2009r.

18. ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 3-go Maja, Jana Pawła II, Grzesika i Piwnika w Sieradzu dla części terenu obejmującego rejon ulic: Sybiraków i Armii Krajowej zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/286/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21.05.2009r. opublikowany w Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 173, poz. 1591 z 23.06.2009r.

19. ul. Wojska Polskiego, ul. Sarańska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Sarańska w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/303/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 09.07.2009r. opublikowany w Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 237, poz. 2153 z 14.08.2009r.

20. ul. Sienkiewicza i Sosnowa - Elewator 1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Sienkiewicza i Sosnowej w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/357/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 18 marca 2010r. opublikowany w Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr  119 poz. 940 z 30.04.2010r.

21. Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z ul. Sikorskiego - ul. Krasawna
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Sieradza zatwierdzony Uchwałą XLI/359/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 18 marca 2010r. opublikowany w Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 119 poz. 941 z 30.04.2010r.