Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Zapytania ofertowe

13.03.2017
Poniżej protokół z wyboru wykonawcy  na przeprowadzenie oceny biznes planów w ramach projektu "Pracuj u siebie!".
Protokół


24.02.2017
Gmina Miasto Sieradz zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie oceny biznes planów składanych przez Uczestników/czki projektu „Pracuj u siebie!”. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - CV
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego


16.02.2017
Poniżej protokół z wyboru wykonawcy na realizację doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu "Pracuj u siebie!".
Protokół

06.02.2017
Gmina Miasto Sieradz zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych usług doradczych z zakresu tworzenia biznesplanów na potrzeby projektu "Pracuj u siebie!" współfinansowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegóły poniżej.
 
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 – oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego

26.01.2017

Poniżej protokół z wyboru wykonawcy szkoleń na potrzeby projektu "Pracuj u siebie!".
Protokół 

05.01.2017

Poniżej protokół z wyboru wykonawcy na usługi cateringowe na potrzeby projektu „Pracuj u siebie!”.
Protokół

22.12.2016

Gmina Miasto Sieradz zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe na potrzeby projektu "Pracuj u siebie!" współfinansowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegóły poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie


16.12.2016

Sprostowanie oczywistej omyłki:

W zapytaniu ofertowym na usługi szkoleniowe w punkcie VI.3.a zamiast

 

a)      łączna cena oferty – 60% (max. 60 punktów) – weryfikacja na podstawie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;

  • oferta z najniższą ceną łączną otrzyma 60 pkt;

pozostałe oferty otrzymają punktację według wzoru:

                  C min

P =----------------------- x 100                                 C min – najniższa zaoferowana cena

                  C n                                                      C n – łączna cena oferty badanej

P - liczba punktów przyznana ofercie

wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

powinno być:

a)      łączna cena oferty – 60% (max. 60 punktów) – weryfikacja na podstawie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;

  • oferta z najniższą ceną łączną otrzyma 60 pkt;

pozostałe oferty otrzymają punktację według wzoru:

                  C min

P =----------------------- x 60                                   C min – najniższa zaoferowana cena

                  C n                                                      C n – łączna cena oferty badanej

P - liczba punktów przyznana ofercie

wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

Zmiana nie ma wpływu na treść ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców, w związku z powyższym termin składania ofert pozostaje bez zmian.09.12.2016

Gmina Miasto Sieradz zaprasza do składania ofert na usługi szkoleniowe na potrzeby projektu "Pracuj u siebie!" współfinansowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegóły poniżej.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


19.10.2016

Poniżej protokół z wyboru wykonawcy na usługi eksperckie doradcy zawodowego na potrzeby rekrutacji do projektu "Pracuj u siebie!" współfinansowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokmenty do pobrania:
Protokół - usługi eksperckie doradcy zawodowego

21.09.2016

Gmina Miasto Sieradz zaprasza do składania ofert na usługi eksperckie doradcy zawodowego na potrzeby rekrutacji do projektu „Pracuj u siebie!” współfinansowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegóły poniżej.

Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego